Departamenti: Operations/Arka
Raporton tek: Menaxheri i Dyqanit
Vendndodhja: Kosovë

Përmbledhja e pozicionit: Një arkëtare është përgjegjëse për menaxhimin e përditshëm të arkës së vet në përputhje me Vlerat dhe politikat e përgjithshme të kompanisë dhe të Grupit Balfin. Sigurohet që gjatë procesit të pagesës të jetë e saktë, korrekte, të jap informacionin e duhur dhe në të njëjtën kohë të ofrojë shërbim të jashtëzakonshëm ndaj secilit klient, të shoqëruar me buzëqeshje, dashamirësi dhe sjellje profesionale. Gjithashtu përgjegjëse për pastërtinë, mirëmbajtjen, sigurinë dhe menaxhimin e arkës dhe në fund të turnit dorëzimin e xhiros dhe sigurohet që çdo gjë është në rregull.

Përshkrimi i punës:

 • Mban pastër dhe të rregullt arkën, ambientin e arkës si dhe sektorin e ushqimores pranë arkave dhe atë të blerjeve impulsive;
 • Mban arkën të sigurtë, e kyç atë kur nuk është duke punuar po ashtu edhe ekranin e programit që përdoret;
 • Respekton dhe përshëndet i pari klientin, që në momentin e parë që ka kontakt me të;
 • Skanon produktet me përgjegjësi pa harruar asnjë nga ato;
 • Kalon dhe kontrollon çdo produkt që kalon mbi arkën;
 • I komunikon qartë dhe saktë çmimin e produktit konsumatorit;
 • Merr dhe numëron paratë me kujdes dhe saktësi;
 • Kthen kusurin pa gabime në vemendje të klientit (në rastet përkatëse) dhe e pajis atë me kupon tatimor ose me faturë tatimore në rastet kur kërkohet;
 • Realizon saktë pagesa përmes POS-it të bankave;
 • Gjatë orareve të fluksit tregon kujdes në radhën e klientëve që të mos shkaktojë pakënaqësi;
 • Gjen barkodet e artikujve që sjell klienti pa barkod duke bashkëpunuar me kolegët e tij/saj pa mërzitur klientin dhe duke ofruar shërbim të shpejtë dhe të saktë;
 • Informon me mirësjellje klientët që qeset e JUMBO janë me pagesë duke shmangur keqkuptimet dhe duke i dhënë arsyet përkatëse;
 • Informon klientët për ofertat dhe promocionet aktuale nëse ka;
 • Kryen vazhdimisht sistemimin e produkteve në departamentin e arkës duke zbatuar udhëzimet e supervizorit të arkave, merchandiserit ose Menaxherit të dyqanit;
 • Mirëmban produktet e departamentit në mënyrë strikte duke respektuar të gjitha rregullat dhe procedurat e kompanisë;
 • Bën mbushjen e vazhdueshme të sektorit të arkave me produkte kur është e nevojshme;
 • Bashkëpunon me kolegët gjatë detyrave operacionale në dyqan dhe mban frymë bashkëpunuese me departamentet e tjera, supervizorin e arkave, menaxhimin e dyqanit dhe personelin e sigurimit.
 • Informon Supervizorin e arkave dhe menaxherin e dyqanit për çdo problem apo avari teknike, ankesë klienti, vizita në dyqan ose ndodhi të pazakonta në dyqan.
 • Asiston në trajnimin e arkëtareve të reja;
 • Informon Supervizorin e Arkave dhe menaxherin e dyqanit për çdo problem apo avari teknike, ankesë klienti, vizita në dyqan ose ndodhi të pazakonta në dyqan;
 • Ndihmon konsumatorët, duke u siguruar që nevojat e tyre janë identifikuar qartë dhe që zgjidhja e tyre të bëhet në mënyrë të shpejtë dhe të kujdesshme duke i lënë ata të kënaqur;
 • Dorëzon arkën dhe sektorin e arkave të pastër, të rregullt dhe të gatshëm për punë për turnin tjetër;
 • Mirëpret klientët me mirësjellje në pikën e informacionit dhe i merr qeset dhe i vendos në raftet me numra dhe po ashtu i përcjell ata me mirësjellje dhe duke i përshendetur i pari kur i rikthen qeset apo çantat e tyre;
 • Informon klientët për rregulloren e qeseve që nuk mund të mbahen në market duke ju drejtuar atyre sipas rregulloreve të brendshme të mirësjelljes;
 • Në informacion shmang konfrontimet me klientin duke i ofruar atyre zgjidhje sipas rregulloreve të brendshme të kompanisë, ose duke i drejtuar te supervizori i Arkes / menaxheri i dyqanit;
 • Kryen me një shërbim të shkëlqyer dhe pa bezdisur/fajësuar klientin, procesin e ndërrimit të aprovuar nga menaxheri i dyqanit;
 • Në përfundim të turnit bën mbylljen e kasës dhe dorëzimin e lekëve pranë arkës qendrore.

Kualifikimet:

 • Edukimi: Arsim i mesëm ose i lartë
 • Eksperiencat e punës: Të paktën 1 vit përvojë të mëparshme të ngjashëm në këtë pozicion

Kualifikime të tjera:

 • Njohuri të gjuhës angleze
 • Njohja e paketës MS Office

Aftësi të tjera:

 • Aftësi për të punuar me të gjitha mjetet e punës të nevojshme për operimin efikas në pozicionin përkatës;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Aftësi për t’u përballur me situata të ndryshme të momentit;
 • Aftësi për t’i siguruar klienteve shërbim efikas në çdo kohe;

SHËNIM: Ky përshkrim i pozicionit nuk është gjithëpërfshirës. Punonjësit mund të kryejnë të tjera detyra në lidhje me këtë pozicion për sa kohë ato plotësojnë nevojat e organizatës.